Personuppgiftsansvarig

E. Helaakoski Oy
FO-nummer: 0720577‐0
Postadress: PB 2, 92101 Brahestad

Kontaktperson: Daniel Estabrook
E-post: daniel.estabrook(a)helaakoski.com
Telefon: 040 674 2745

 

Registrets namn

Kundregister

Rekryteringsregister

 

Syftet med och grunden för behandling av personuppgifter

Uppgifterna i kundregistret används när vi tar kontakt för att besvara en kontaktbegäran eller offertförfrågan från den som lämnat uppgifterna.

I rekryteringsregistret upprätthålls uppdaterade uppgifter om personer som söker anställning i företaget. Uppgifterna som uppges i ansökningarna kan användas som grund för rekryteringsbeslut och för att ta kontakt med personerna.

 

Registrets datainnehåll

Blanketterna för kontaktbegäran och offertförfrågan innehåller följande uppgifter:

– Personens namn och organisation
– Telefonnummer
– E-post
– Eventuella uppgifter gällande arbetsobjektet

Det platsansökningsformulär som fylls i på företagets webbplats innehåller följande personuppgifter:

– Personens namn
– Adressuppgifter
– Telefonnummer
– E-post
– Övriga uppgifter som den sökande frivilligt har angett/meritförteckning

Fritt formulerade platsansökningar som den sökande skickat per e-post innehåller de uppgifter som den sökande själv bestämt.

 

Regelmässiga datakällor

Kontaktbegäranden, offertförfrågningar och platsansökningar som tagits emot via E. Helaakoski Oy:s webbplats. Kontaktbegäranden och offertförfrågningar samt öppna platsansökningar som kommit till företagets e-post.

 

Förvaring av personuppgifter och begränsning av behandlingen

Personuppgifterna förvaras elektroniskt. Endast personer som har nödvändiga användarbehörigheter (användarnamn och lösenord) har åtkomst till uppgifterna.

Uppgifterna används endast i nödvändig omfattning (svar på kontaktbegäran eller offertförfrågan, behov av att rekrytera arbetstagare).

Personuppgifterna sparas i två år från det att de tagits emot.

 

Utlämning av personuppgifter

Personuppgifter lämnas inom företaget ut till personer som deltar i försäljning eller rekryteringsprocessen.

Inga uppgifter ur registret överförs till länder utanför EU eller EEG.

Serviceproducenten för webbplatsen svarar för uppgifter på sin server enligt dataskyddsförordningarna.

 

Skydd av registret

Det manuella materialet förvaras i låsta lokaler så att obehöriga inte kan komma åt det. Materialet förvaras inte i allmänna lokaler.

Elektroniskt lagrade registeruppgifter är datasäkert skyddade så att endast anställda som med rätt behörighet kan se uppgifterna. För hantering av materialet används inloggning med personligt användarnamn och lösenord. Användningen av datasystemen övervakas och endast personer som behöver inloggningsuppgifter har sådana. Inloggningsuppgifterna raderas om det inte finns behov av dem (ändrade arbetsuppgifter, anställningens upphörande osv.).

 

Rätt till insyn och rätt att begära korrigering

Var och en har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att, sedan han meddelat de fakta som behövs för att söka en uppgift, få veta vilka uppgifter om honom som har registrerats i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom. Begäran om insyn ska lämnas skriftligt och undertecknat till den person som ansvarar för registret.

Den personuppgiftsansvariga ska utan onödigt dröjsmål, på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en uppgift i registret som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Om en oriktig, onödig eller bristfällig uppgift upptäcks i registret kan den rättas eller utplånas.

 

Övriga rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna i registret är sekretessbelagda. De lämnas ut endast med uttryckligt medgivande av den registrerade eller med stöd av rätt till information enligt lag.

Personuppgifterna används inte och lämnas inte ut för användning i direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- och opinionsundersökningar.

 

Anmälan om personuppgiftsincidenter

Den personuppgiftsansvariga anmäler personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten om incidenten kan medföra risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

En personuppgiftsincident anmäls till tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål och om möjligt inom 72 timmar från det att den personuppgiftsansvariga har blivit medveten om personuppgiftsincidenten.

Den registrerade informeras om en personuppgiftsincident om den sannolikt medför hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

 

Kakor på webbplatsen

Vi använder kakor (cookies) för att följa hur användarna använder vår webbplats och för att förbättra våra tjänster. Med hjälp av kakor kan vi identifiera den dator du använder samt vissa uppgifter om användningen av våra sidor kopplade till denna dator. Kakorna märks till exempel så att uppgifter som tidigare skickats från samma dator, såsom din adress, kompletteras automatiskt på relevanta sidor. Kakorna i sig lagrar inte personuppgifter om en enskild användare. För insamling av data använder vi Googles gratistjänst Analytics.

 

Beställ vårt nyhetsbrev

Du får aktuell information om vårt serviceutbud.

Uutiskirjetilaus-SV