Säkerhets- och kvalitetspolicy (HSEQ)

Som ett ansvarfullt företag som tillhandahåller lyfttjänster upprätthåller E. Helaakoski Oy tillräckliga försiktighetsåtgärder i anslutning till säkerhet, arbetshälsa, miljöskydd och kvalitet. Vår policy är att säkerheten kommer först i verksamheten och beslutsfattande. Därigenom strävar vi efter att stärka en miljö som är trygg för alla och där risken för olyckor och annan hälsoskadlig verksamhet förebyggs. Vårt mål är noll olyckor.

Vi har förbundit oss till en god säkerhetskultur och att bedriva vår verksamhet enligt gällande lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter så att verksamheten inte innebär fara för vår personals eller våra kunders säkerhet eller hälsa, miljöförstöring eller risk för miljöförstöring. Kvaliteten i vår verksamhet är i linje med vår HSEQ-policy när våra leveranser leder till kundnöjdhet, långvariga anställningsförhållanden och en lönsam verksamhet för både våra kunder och vårt företag. E. Helaakoski Oy:s kvalitet innebär korta och exakta leveranstider, beaktande av kundönskemål och ovillkorlig efterlevnad av avtalsvillkoren.

Vår vision är att vara det företag i Finland som erbjuder landets säkraste och mest högkvalitativa lyfttjänster. Våra kunder bör se oss som en säker och tillförlitlig långvarig partner som förbinder sig till överenskommelserna.

Vår HSEQ-policy innehåller alla åtgärder för att undvika olägenheter för hälsa säkerhet samt miljöolägenheter i anslutning till företagets verksamhet. Detta omfattar förutseende av olägenheterna, de åtgärder som ska genomföras samt uppföljning av åtgärdernas effekt.

Vi ställer upp HSEQ-mål för att förbättra funktionerna i anslutning till arbetssäkerhet, arbetshälsa, miljöskydd och kvalitet. Vi upprätthåller den administrativa struktur som krävs för HSEQ-åtgärderna och säkerställer därmed tillgången till tillräckliga resurser för att nå målen. Vi utvecklar ständigt arbetssäkerheten, kvaliteten och effektiviteten i vår verksamhet tillsammans med våra partner.

Vi beaktar intressegruppernas synpunkter på HSEQ och behandlar dessa aktivt i vår verksamhet. Vi beaktar nödvändiga HSEQ-perspektiv i planeringen av verksamheten och i beslutsfattandet.

Vi ser till att utbilda vår personal i arbetssäkerhet och arbetshälsa samt miljöskydds- och kvalitetsfrågor. Varje anställd känner till sitt eget HSEQ-ansvar och agerar därefter. Chefer ansvarar för att nya anställda introduceras i HSEQ-frågor.

Vi upprätthåller företagets beredskap för HSEQ-krissituationer. Avvikelser i HSEQ-verksamheten rapporteras och rapporterna behandlas enligt anvisningarna i företagets kvalitetsledningssystem. Vi analyserar aktivt riskerna i arbetet och utnyttjar resultaten av riskanalyserna i vår verksamhet.

Den utarbetade HSEQ-policyn utvärderas regelbundet och vid behov görs ändringar för att säkerställa policyns överensstämmelse med lagstiftning och kundkrav.

Vi kommunicerar vår HSEQ-policy till våra samarbetspartner och kunder samt andra tredje parter. Denna HSEQ-policy läggs ut för påseende för våra kunder och intressegrupper.

Brahestad

Jarmo Helaakoski
Verkställande direktör

 

ISO 9001:2015 KVALITETSCERTIFIKAT

Som ett bevis på ständig förbättring av verksamheten och dess processer hos E. Helaakoski Oy har vårt företag 2.11.2016 beviljats certifikat över kvalitetssystemet ISO 9001:2015. Certifikatet har beviljats av Inspecta Sertifiointi Oy. E. Helaakoski Oy har förbundit sig att leverera tjänster som alltid motsvarar de högsta kvalitetskraven. Våra samarbetsparter kan vara säkra på att grundpelarna för vår verksamhet – säkerhet, kvalitet och yrkesskicklighet – även i fortsättningen är i fokus i utvecklingen av våra tjänster. Vi önskar alla våra samarbetsparter ett tryggt och givande samarbete nu och i framtiden.

Beställ vårt nyhetsbrev

Du får aktuell information om vårt serviceutbud.

Uutiskirjetilaus-SV